Resort Walensee - Zwitserland
Costa del Walensee...

Boek nu zonder reserveringskosten!

Beach Resort Walensee

Boek nu zonder reserveringskosten!

Zwemmen in de Walensee

Boek nu zonder reserveringskosten!

Ons gezellige dorpsplein...

Boek nu zonder reserveringskosten!

Mountainbiken op de Flumserberg

Boek nu zonder reserveringskosten!

Wandelen in Heidiland...

Boek nu zonder reserveringskosten!

Watersporten op de Walensee

Boek nu zonder reserveringskosten!

Ons trampoline eiland

Boek nu zonder reserveringskosten!

Algemene Voorwaarden

Coulance regeling annulering

Walensee Apartments wijst u erop dat uw reservering na bevestiging per E-mail wettelijk definitief is. Mocht u onverhoopt uw reservering moeten annuleren dan gelden onderstaande voorwaarden.

Wanneer u op een later tijdstip alsnog op vakantie naar Resort Walensee wilt en op de factuur van uw huidige reservering staat coulance annulering vermeld, dan kunt u een coulanceverzoek indienen bij ons Booking Service Center. Onze medewerkers mogen u geen geld teruggeven of nog te betalen bedragen kwijtschelden.
Zij kunnen u wel een korting voucher aanbieden die nog tot 9 maanden na vertrekdatum van uw geannuleerd verblijf inwisselbaar is bij een volgende on-line reservering.

 

Algemene voorwaarden Walensee Apartments

Huurvoorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract tussen u (hierna ook aangeduid als “huurder”) en (Genossenschaft) Walensee Vermietung en haar merken (hierna ook “GWV” genoemd).

2. Reservering en contract
2.1. Contract
Met uw mondelinge, schriftelijke en elektronische (inclusief e-mail en internet) reservering sluit u een contract met GWV. Vanaf dat moment worden de rechten en plichten van het contract (reserveringsbevestiging) en de voorwaarden van het contract voor u en GWV bindend. U ontvangt een (elektronische) reserveringsbevestiging.

2.2. Afwijkingen
Indien de reserveringsbevestiging afwijkt van de accommodatie beschrijving, dan erkent u met uw betaling het contract op basis van de reserveringsbevestiging.

2.3. Aanbetaling
Indien binnen 10 dagen na de reservering geen aanbetaling is ontvangen vervalt uw recht op beschikking over de accommodatie. GWV kan de accommodatie weer aan derden aanbieden.

2.4. Wensen
Uw speciale wensen kunnen alleen als bindend worden geaccepteerd indien door ons schriftelijk bevestigd.

3. Diensten en prijzen
3.1. Prijzen
3.1.1. Met inachtneming van paragraaf 3.5 ("prijswijzigingen") zijn op het moment van de reservering de dan vermelde prijzen voor het betreffende accommodatietype voor de betreffende duur en ingangsdatum geldig. Speciale acties zijn niet altijd geldig in alle accomodaties van hetzelfde type.

3.1.2. In de vermelde prijzen zijn de kosten van het normale elektriciteits-, water- en warmteverbruik inbegrepen. Niet inbegrepen in de huurprijs zijn schoonmaak, wasgoed, lokale belastingen en door de huurder gevraagde aanvullende diensten (bijv. extra schoonmaak, kinderbedjes, bedlinnen, enz.). Deze dienen vooruit betaald te worden.

3.2. Diensten van derden
De in documentatie genoemde infrastructuur (vervoer, winkels, restaurants, sportfaciliteiten, openbare stranden en hun faciliteiten, enz.) maken geen deel uit van onze verplichting. Deze bedrijven functioneren onder eigen verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de publieke en private nutsbedrijven (water en elektriciteit). Onze verplichtingen tot zorgvuldige informatieverstrekking blijft gehandhaafd.

3.3. Betaling
Het huurbedrag, inclusief bijkomende kosten dienen als volgt vooraf te worden betaald:
- 20% van het totaalbedrag moeten worden betaald binnen 14 dagen na reservering;
- het resterende bedrag uiterlijk 60 dagen voor aankomst.
- Bij reservering binnen 60 dagen voor aankomst of reserveringen waarbij het totaalbedrag minder dan EUR 1.000,- bedraagt, dient het volledige bedrag direct aan GWV te worden voldaan bij reservering.
Bij niet tijdige betaling van het (rest)bedrag, kan GWV het contract als ontbonden beschouwen.

3.4. Annuleringskosten
Bij annuleren berekent GWV u de volgende annuleringskosten:
- tot 90 dagen voor aankomst 0% van de huursom;
- 90 tot 60 dagen voor aankomst 50% van de huursom;
- 60 tot 30 dagen voor aankomst 75% van de huursom;
- Binnen 30 dagen voor aankomst 100% van de huursom;
Bepalend is de ontvangst van uw (annulerings-) bericht (e-mail of postbezorging). Als het vakantieverblijf niet of later wordt betrokken, blijft het verschuldigde bedrag ongewijzigd. GWV raadt aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

3.5. Prijswijzigingen
Onze objectbeschrijvingen en prijslijsten zijn met zorg samengesteld. GWV kan evenwel wijzigingen hierin niet volledig uitsluiten. Geldig zijn de gegevens op de reserveringsbevestiging. Prijswijzigingen gepubliceerd na de reservering hebben geen invloed op afgesloten contracten. Accommodatiewijzingen nadat het contract is afgesloten zijn onwaarschijnlijk, maar kunnen niet geheel worden uitgesloten. Prijsverhogingen door verhoging of invoering van heffingen en belastingen na contractafsluiting kunnen worden doorbelast.

3.6. Wijziging, vervangende verhuur en beëindiging van het contract door GWV
GWV is gerechtigd het contract te ontbinden voor of tijdens de huurperiode, wanneer door onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden de overdracht van het huurobject onmogelijk of onredelijk is of de huurder of het huurobject in gevaar brengen. Als alternatief kunt u, bij een melding door ons voor uw vertrek, binnen 10 dagen een minstens gelijkwaardige accommodatie verlangen, mits GWV in staat is die zonder extra kosten uit ons aanbod aan te bieden. GWV is niet aansprakelijk voor hierdoor door de huurder geleden schade.

4. Aankomst en vertrek, verkorting of verlenging van het verblijf
Na volledige betaling en niet eerder dan 1 week voor aankomst ontvangt u uw reisdocumenten, die u identificeren als de legitieme huurder van de gereserveerde accommodatie. U moet uw reisdocumenten bij aankomst afgeven aan de sleutelbeheerder. Tijdstip en plaats van sleuteloverdracht bij aankomst en vertrek wordt in de reisdocumenten vermeldt. De informatie in de reisdocumenten is bindend. Afwijkingen kunnen niet worden gegarandeerd en moeten tijdig met de sleutelbeheerder worden afgesproken. Kunt u de accommodatie niet tijdig betrekken, bijvoorbeeld als gevolg van files, stakingen,  of om persoonlijke redenen, dan blijft u het totaalbedrag verschuldigd. Hetzelfde geldt als u de accommodatie voortijdig verlaat. Als u uw verblijf wilt verlengen, dient dit zo vroeg mogelijk bij het boekingscentrum te worden aangevraagd. Tijdens het hoogseizoen kunnen bij de sleuteloverdracht wachttijden ontstaan.

5. Bewoning
De accommodatie mag worden bezet door het maximaal voorgeschreven aantal personen (kinderen vanaf 2 jaar inbegrepen). Extra personen kunnen door de sleutelbeheerder worden geweigerd of dienen bijkomend betaald te worden. Overbezetting geeft de sleutelbeheerder het recht de afgifte van de sleutel te weigeren danwel tot onmiddellijke inname van de sleutel over te gaan.

6. Andere verplichtingen van de huurder
6.1. Borg
Bij de reservering of in ontvangst name van de sleutel kan een borg worden vereist. Het bedrag van de borg en de betalingswijze is in de reisdocumenten vermeld. Als de borg niet is betaald, zal de overdracht van de accommodatie worden geweigerd. Vermits de woning schadevrij is en is voldaan aan de verplichtingen bij vertrek ontvang u de betaalde borg bij afgifte van de sleutel retour.

6.2. Zorgplicht
Tenzij anders overeengekomen met GWV huurt de huurder de accommodatie uitsluitend voor vakantiedoeleinden. De accommodatie dient zorgvuldig te worden gebruikt. U dient de lokale parkregels te respecteren.

6.3. Verplichtingen bij vertrek
Het schoonmaken van de keukenapparatuur incl. servies en bestek, het afhalen van het beddengoed en het afvoeren van huisvuil is de verantwoordelijkheid van de huurder (is niet in de eindschoonmaak inbegrepen).

6.4. Aansprakelijkheid voor schade
Schade veroorzaakt door de huurder of medegebruikers dient onmiddellijk te worden gemeld aan de sleutelbeheerder. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hem/haar of zijn medegebruikers. Hetzelfde geldt indien de accommodatie niet kan worden gebruikt door een vervolghuurder. Schade of andere nalatigheid van de huurder kan van de borg worden ingehouden en overigens op de huurder worden verhaald.

7. Gebreken en registratieperiode voor claims
Verkeert de accommodatie niet in de beschreven toestand of lijdt u schade dan dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst schriftelijk te melden via guest.service@walenseeapartments.com bij gebreke waarvan acceptatie van de accommodatie wordt verondersteld. Tekortkomingen tijdens de huurperiode dienen eveneens via guest service te worden gemeld. Guest service zorgt naar redelijkheid en beste kunnen binnen 24 uur voor opheffing van het gebrek. Externe omstandigheden en regionale kenmerken, zoals de aanwezigheid van insecten, zwerfhonden, slechte weer, etc. geven geen recht op schadevergoeding. Guest service kan geen recht op aanspraken erkennen of juridisch bindende verklaringen afleggen. Alle problemen, die niet naar tevredenheid kunnen worden opgeheven, dienen binnen vier weken na het contractuele huureinde bij het boekingskantoor onder bijvoeging van de nodige bewijzen (foto's, de bevestiging van guest service etc.) te worden ingediend. Als u zich niet houdt aan bovenstaande regels en deadlines verliest u alle rechten.

8. Aansprakelijkheid van GWV
De totale wettelijke aansprakelijkheid voor ander dan persoonlijk letsel (bijvoorbeeld zakelijk en geldelijk verlies) is beperkt tot de huurprijs en de van toepassing zijnde (inter)nationale overeenkomsten en wetten . De schaden als gevolg van de hierna volgende oorzaken vallen niet onder de aansprakelijkheid van GWV:
- Daden of nalatigheden van de huurder of een mede gebruiker;
- Overmacht;
- Gebruik van sport- en spelfaciliteiten. Het gebruik van deze voorzieningen geschiedt op eigen risico;
- Verlies of schade veroorzaakt door derden (bijv. inbraak);
Voor niet-contractuele aansprakelijkheid zijn deze bepalingen overeenkomstig van toepassing. De aansprakelijkheid voor hulpdiensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Verjaring
Schadeclaims tegen GWV, onder voorbehoud van contractuele verplichtingen, verjaren binnen een jaar. De verjaringstermijn gaat in op de dag na de beëindiging van de huurperiode.

10. Toepasselijk recht
Het contract tussen u en GWV valt onder het Zwitserse recht. De huurder kan GWV alleen aanklagen in St.Gallen (CH). GWV kan de huurder aanklagen in diens woonland of in Zwitserland.